Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

(Cập nhật ngày:16/01/2020)

Ngày 16/01/2020, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14).

Mở đầu hội nghị, PGS.TS Đồng Văn Hướng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đã phổ biến, quán triệt nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14), Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Nghị định 99) giúp cán bộ, giảng viên của nhà trường, giúp hiểu rõ hơn về các điều khoản mới, qua đó phục vụ cho công việc quản lý, đào tạo của Trường.

PGS.TS Đồng Văn Hướng phổ biến và quán triệt các điểm mới của Luật và Nghị định

Các đại biểu thảo luận về việc xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chi tiết về việc xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo, thời điểm triển khai. Trường sẽ tiến hành rà soát xây dựng lại chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99, phù hợp Khung trình độ quốc gia VN (1982) cho tất cả các chương trình và trình độ đào tạo.

Việc phổ biến, hướng dẫn, quán triệt sâu rộng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, của cơ quan chủ quản, cũng như các văn bản khác đến từng giảng viên, người lao động trong nhà trường đã tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng đại học, về việc thực hiện tự chủ.

Quay lại

Các tin đã đưa