Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thành công tốt đẹp

(Cập nhật ngày:30/11/2021)

Ngày 30/11/2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022 trên nền tảng trực tuyến của Nhà trường dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch tại phòng D.304.

Hội nghị diễn ra với sự tham gia của gần 100 đại biểu trên nền tảng trực tuyến

Hội nghị diễn ra với sự tham gia của 94 đại biểu đại diện hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Huỳnh Văn Sáu, Trưởng ban Cán sự giáo dục và đào tạo Liên đoàn Lao động TP.HCM và đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó ban chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị tại phòng D304

Đoàn Thư ký phục vụ Hội nghị tại phòng D304

Hội nghị đã được nghe PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Q. Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương, Q. Hiệu trưởng trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng năm học mới

TS Vũ Thị Lan Anh, Chủ tịch Công đoàn Trường đã báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và phản hồi của Nhà trường, các đơn vị về các kiến nghị. Hội nghị cũng được nghe báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2020-2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021-2022, Báo cáo tài chính năm 2021; Dự toán kế hoạch tài chính năm 2022.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Trước và trong Hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết, khoa học, trí tuệ của người lao động được gửi về Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 để xây dựng và hoàn thiện, trình Hội nghị. Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 đã được 100% đại biểu tham gia hội nghị nhất trí thông qua trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đại diện Ban Thanh tra báo cáo tại Hội nghị

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị 

Sau nhiều giờ nghiên cứu, thảo luận, hội nghị đại biểu công chức - viên chức năm học 2021-2022 đã quyết nghị nhất trí thông qua báo cáo của Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, báo cáo của Thanh tra nhân dân, dự thảo về các quy chế. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, Tập thể Lãnh đạo Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để Nghị quyết của Hội nghị đi vào thực tiễn.

 

Đồng chí Huỳnh Văn Sáu, Trưởng ban Cán sự giáo dục và đào tạo Liên đoàn Lao động TP.HCM phát biểu tại Hội nghị

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên ngành giáo dục đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, gắn liền Chiến lược phát triển Nhà trường và tầm nhìn đến năm 2030 với các yêu cầu mới của Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng Giáo dục và đào tạo.

Dưới sự lãnh đạo của Tập thể lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động và người học, Nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm học về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế. 

Quay lại

Các tin đã đưa