Đảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

(Cập nhật ngày:03/10/2019)

Ngày 02/10/2019, tại Hội trường A Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến các đảng viên trong khối. Hội nghị do đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải chủ trì.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe báo cáo viên Hà Trung Thành, giảng viên Học viện cán bộ TP.HCM báo cáo những nội dung trọng tâm của Nghị quyết 35-KH/TW gắn với các quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng có liên quan nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên Hà Trung Thành trình bày những nội dung chính Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Đảng viên thuộc Đảng ủy Khối cơ sở Bộ GTVT học tập và quán triệt Nghị quyết

Nghị quyết 35 đã nhấn mạnh: bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Quay lại

Các tin đã đưa