Thư viện thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ

(Cập nhật ngày:12/09/2020)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THỘNG VẬN T ẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số: 06 /2020/TB-TV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 09 năm 2020

 THÔNG BÁO

Về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ

__________________

Nhằm tăng cường công tác phục vụ và nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động Thư viện, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu đa dạng của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Thư viện Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn trường về việc mở cửa phục vụ ngoài giờ, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 14 tháng 9 năm 2020

2. Thời gian phục vụ tại các cơ sở:

+ Cơ sở 1 (Bình Thạnh):

- Buổi trưa:  Từ 12h00 – 13h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Buổi chiều tối:  Từ 16h30 – 20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Thứ 7:  Từ 07h30 – 17h30 hàng tuần.

+ Cơ sở 2 (Quận 2):  Chỉ phục vụ bạn đọc ngày thứ bảy từ 07h30 – 16h30 vào các đợt cao điểm như đầu kỳ và ôn thi.

+ Cơ sở 3 (Quận 12):  Thư viện phục vụ bạn đọc ngoài giờ buổi trưa Từ 12h00 – 13h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày thứ 7 hàng tuần.

Trân trọng thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ và Sinh viên được biết.     

Nơi nhận:                                                                                                    PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

- BGH (để b/c);                                                                                                          (đã ký)

- Phòng TC-HC (để b/c)                                                                                    Thân Thị Lệ Quyên                         

- Lưu đơn vị TV                                                           

 

Quay lại

Các tin đã đưa