Thông báo xét chọn và cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19

(Cập nhật ngày:21/04/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Về việc xét chọn và cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19

_______________

Căn cứ thông báo số 393/TB-ĐHGTVT ngày 17/4/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc hỗ trợ sinh viên học tập trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn Trường về việc xét chọn và cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên hệ chính quy có gia đình thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2020.

2. Số lượng, giá trị học bổng

Số lượng: 100 suất.

Giá trị: 1.000.000đ/01 suất.

3. Hồ sơ xét học bổng: gồm có

- Thư trình bày hoàn cảnh gia đình (thể hiện rõ tên, lớp, MSSV, hoàn cảnh gia đình…).

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (năm 2020).

- Các loại giấy tờ ưu tiên khác (nếu có) như: giấy chứng nhận tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học…

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 02/5/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Nhà trường chỉ nhận hồ sơ sinh viên qua email phanquoccuong@hcmutrans.edu.vn

- Sinh viên đặt tên thư mục đính kèm TÊN_LỚP_MSSV.

Lưu ý: Nhà trường ưu tiên xét cấp học bổng theo thứ tự: sinh viên thuộc diện hộ nghèo > sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo có các loại giấy tờ ưu tiên > sinh viên thuộc diện hộ cận nghèo không có giấy tờ ưu tiên.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ thầy Phan Quốc Cường, chuyên viên phòng Công tác sinh viên, điện thoại: 0972.425.113.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

Website;

- Lưu CTSV

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Lê Quang Thành

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa