Thông báo V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC cho sinh viên năm học 2017-2018

(Cập nhật ngày:10/01/2018)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

                               ______________                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Số: 17/TB-ĐHGTVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2018
 


THÔNG BÁO

V/v xét chọn và cấp học bổng PTSC cho sinh viên năm học 2017-2018

___________________

Để tổ chức xét chọn và trao học bổng tài trợ từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC cho sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có điều kiện về quê đón Tết, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Đối tượng nhận học bổng

- Sinh viên đại trà hệ chính quy đang học tại Trường, chưa nhận học bổng ngoài ngân sách năm học 2017-2018.

2. Tên học bổng và tiêu chuẩn xét

Tên học bổng: Học bổng Đồng hành

- Tiêu chuẩn xét:

+ Học tập:

Đối với sinh viên khóa 2017: Điểm xét tuyển đại học từ 15.5 điểm trở lên.

Đối với sinh viên các khóa còn lại: Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ 2.0 trở lên.

+ Hoàn cảnh gia đình: Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có giấy tờ xác nhận của địa phương).

- Giá trị: 2.000.000VNĐ/1 suất.

- Số lượng: 100 suất.

3. Thủ tục đăng ký

- Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng, gồm có:

+ Đơn xin nhận học bổng (download tại đây);

+ Giấy tờ xác minh về hoàn cảnh khó khăn (bản sao công chứng);

+ Giấy báo trúng tuyển nhập trường (đối với sinh viên khóa 2017);

+ Bảng điểm có xác nhận của Nhà trường (đối với sinh viên các khóa còn lại);

+ Bằng khen, Giấy khen, Giấy xác nhận về các thành tích đặc biệt (nếu có);

+ Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

  - Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/01/2018.

+ Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thông báo đến sinh viên làm hồ sơ đăng ký.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên, trình Hội đồng xét chọn học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên.

5. Thời gian trao học bổng

- Dự kiến tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vào ngày 31/01/2018.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- P.CT-SV, TT DL&CNTT (Website);

- Lưu TCHC, TT QHDN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Bá Hoàng

 

            

 

Quay lại

Các tin đã đưa