Thông báo V/v viết bài cho Hội thảo Quốc tế về tiếng Anh Hàng hải ​​​​​​​(IMLA-International Maritime English Conference) tại Hàn Quốc

(Cập nhật ngày:16/02/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 05/TB-ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v viết bài cho Hội thảo Quốc tế về tiếng Anh Hàng hải 
(IMLA-International Maritime English Conference) tại Hàn Quốc

_____________

Vừa qua, Ban Tổ chức hội thảo đã gửi thông báo mời cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường tham gia viết bài cho Hội thảo Quốc tế về Tiếng Anh Hàng hải (IMLA).

 Phòng Đối ngoại trân trọng thông tin chi tiết hội thảo này như sau:

- Nội dung hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập tiếng Anh Hàng hải

- Một số chủ đề được đề xuất:

+ Phương pháp giảng dạy và học tập tích hợp tiếng Anh Hàng hải

+ Giao tiếp đa quốc gia trên bờ và trên tàu

+ Phương pháp học trực tuyến (E-learning), kiểm tra trên máy tính

+ Xu hướng và nghiên cứu; tài liệu giảng dạy và các hoạt động học tập

+ Mối quan hệ mật thiết giữa môi trường hàng hải chuyên nghiệp và cách giao tiếp trên tàu

-  Địa điểm tổ chức: Trường Học viện Kỹ thuật Hàng hải và Ngư nghiệp Hàn Quốc (KIMFT) và trường Đại học Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU)

- Các mốc thời gian:

+ Thời hạn nộp bản tóm tắt: 30/04/2017

+ Thời hạn đăng ký: 31/07/2017

+ Thời gian tổ chức: 23-26/10/2017

- Phí đăng ký (chi phí bao gồm tài liệu hội thảo và ăn uống):

+ Giảng viên: 400 USD

+ Sinh viên: 180 USD

- Thông tin liên hệ: Ban Tổ chức hội thảo: k.maritimetraining@gmail.com

Các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin tại website: http://www.imla.co/imec/ hoặc file đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân

 

Quay lại

Các tin đã đưa