Thông báo V/v Viết bài cho Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 03

(Cập nhật ngày:15/11/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 41/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO 

V/v Viết bài cho Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 03

_______________

Vừa qua, Ban tổ chức của Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á lần thứ 03 có gửi thư mời cán bộ, giảng viên Trường ĐH GTVT TP.HCM tham gia viết bài cho Hội thảo.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo như sau:

1. Đối tượng tham gia: Giảng viên, Cán bộ của trường ĐH GTVT TP.HCM.

2. Thời gian: 21 – 22/08/2020

3. Địa điểm: ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh – Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Các chủ đề (nhưng không giới hạn): các chủ đề liên quan về kinh tế.

5. Các mốc thời gian:

- Nộp bản tóm tắt: 31/05/2020

- Thông báo bài viết được chấp nhận: 10/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2020

6. Chi phí tham dự

- Tác giả là giảng viên: 3.000.000 VNĐ

- Tác giả là sinh viên: 2.000.000 VNĐ

7. Cách thức nộp: vui lòng nộp qua website: http://acbes.ueh.edu.vn/submission/

Cán bộ, Giảng viên quan tâm, vui lòng liên hệ chuyên viên Vũ Hải Nam, email: nam.vu@ut.edu.vn hoặc website: http://acbes.ueh.edu.vn

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa