Thông báo V/v viết bài báo cho Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải Tập 11, số 1 (Volume 11, issue 1)

(Cập nhật ngày:01/03/2022)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
GIAO THÔNG VẬN TẢI
_______________

Số: 01/TB-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc viết bài báo cho Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải

Tập 11, số 1 (Volume 11, issue 1)

_____________________

Kính gửi: Các Nhà khoa học

Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học công nghệ giao thông vận tải kính mời các nhà khoa học gửi bài cho Tạp chí (Tập 11, số 1) với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến phát hành: Tháng 3, 4/2022.

2. Thời điểm nhận bài: Kể từ ngày phát hành thông báo này.

3. Quy cách viết bài và hướng dẫn tại: https://jtst.ut.edu.vn/submission-guidelines/

4. Phương thức gửi bài: Gửi qua hệ thống: https://jtst.ut.edu.vn

5. Ý nghĩa khoa học: Bài viết đăng trên Tạp chí được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận điểm tích lũy tín nhiệm khoa học là 0,5.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 028 3803 5341

Email: tapchikhcngtvt@ut.edu.vn

Trân trọng cảm ơn sự tích cực tham gia viết bài của Quý nhà khoa học, cán bộ và giảng viên./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu TK, KH-HTQT (NTMN, 01)

TỔNG BIÊN TẬP

(đã ký)

TS. Nguyễn Tiến Thủy

 

Quay lại

Các tin đã đưa