Thông báo V/v tuyển thực tập sinh tại Công ty YCH Protrade, Việt Nam

(Cập nhật ngày:15/05/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 17/2019-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v tuyển thực tập sinh
tại Công ty YCH Protrade, Việt Nam

 _______________________________

Vừa qua, Phòng Đối ngoại nhận được thông tin về chương trình thực tập năm 2019 tại Công ty YCH Protrade, Việt Nam. Chi tiết về điều kiện và hồ sơ ứng tuyển như sau:

- Điều kiện:

+  Chuyên ngành: Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức; Kinh tế vận tải;

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá;

+ Học lực: Khá giỏi;

+ Thời gian thực tập: 8-16 tuần. Sinh viên vui lòng ghi rõ thời gian thực tập mong muốn (từ tháng…tháng) trong CV ứng tuyển.

- Hồ sơ ứng tuyển:

+ Đơn đăng ký (mẫu đính kèm tại đây);

+ CV (Tiếng Anh);

+ Bảng điểm;

+ Chứng chỉ, văn bằng (nếu có).

Sinh viên có thể đăng ký thực tập để học hỏi kiến thức và kinh nghiệm công việc thực tế mà không cần trùng với lịch thực tập tại Trường. Bên cạnh đó, trong quá trình thực tập, sinh viên nào thể hiện được năng lực tốt sẽ được công ty xem xét giữ lại làm việc chính thức.

Sinh viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến email: lien.vu@ut.edu.vn - Ms. Vũ Phương Liên, trước ngày 28/06/2019.

Thông tin chi tiết chương trình thực tập, sinh viên tham khảo tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa