Thông báo V/v triển khai chương trình Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2023 - 2024

(Cập nhật ngày:19/09/2023)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________________

Số: 464 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2023


THÔNG BÁO

V/v triển khai chương trình Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2023 - 2024

_________________________

Để tổ chức xét chọn và thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm học 2023 - 2024 được tài trợ bởi Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, Nhà trường thông báo đến các đơn vị liên quan và sinh viên như sau:

1. Số lượng: từ 15 - 20 suất.

2. Trị giá: dự kiến 15 triệu đồng/ 01 sinh viên/ 01 năm học.

3. Đối tượng tham gia chương trình

- Sinh viên năm thứ 03 (Khóa 2021) có điểm tích lũy từ 2.5 trở lên (tính hết học kỳ 2 năm học 2022 - 2023) thuộc các Ngành/ Chuyên ngành:

- Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ;

- Ngành Khoa học hàng hải (các chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển; Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử; Quản lý hàng hải).

4. Cách thức đăng ký tham gia

- Sinh viên làm hồ sơ đăng ký gồm có:

    + Sơ yếu lý lịch (theo mẫu tại đây);

    + Kết quả học tập tính đến hết HK2 năm học 2022 - 2023 (sinh viên tải trên trang cá nhân).

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 30/9/2023.

Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký qua email: cuong.phan@ut.edu.vn (Thầy Phan Quốc Cường, Trưởng ban Quan hệ doanh nghiệp).

Lưu ý:

Sinh viên tập hợp hồ sơ thành 01 file nén (.RAR) để nộp với tiêu đề: HỌ VÀ TÊN_MSSV_ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

Trong những năm học tiếp theo, các sinh viên đã được nhận hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023 - 2024 nếu đáp ứng yêu cầu của PTSC vẫn tiếp tục được hỗ trợ.

Sinh viên tham khảo các tiêu chí khác tại đây.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tập thể lãnh đạo (để b/c);

- P. TCHC (Website);

- Lưu VT, TT DV&HTSV (Cường-03b).

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)        

 PGS.TS . Nguyễn Xuân Phương

 

Quay lại

Các tin đã đưa