Thông báo V/v thực hiện khảo sát rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với GDĐH (dành cho sinh viên)

(Cập nhật ngày:24/03/2022)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
__________

Số: 02/TB-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện khảo sát rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với GDĐH

(dành cho sinh viên)
_________________

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ thông báo số 982/BGDĐT-GDĐH v/v thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả đào tạo trực tuyến đối với GDĐH;

Phòng Quản lý chất lượng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức khảo sát cho sinh viên toàn Trường như sau:

1. Mục đích: Để đánh giá hiệu quả Đào tạo trực tuyến đối với GDĐH.

2. Đối tượng khảo sát: sinh viên toàn Trường

3. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 23/3/2022 đến ngày 25/3/2022.

4. Hình thức: Khảo sát online bắt buộc.

5. Đường link khảo sát: https://forms.gle/YCesmSqpcgzP2NG97

6. Hướng dẫn thực hiện: SV dùng mail có đuôi ut.edu.vn tiến hành khảo sát theo đường link trên.

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: Cô Tô Thị Hải, phòng Quản lý chất lượng. 

Điện thoại: 028 3512 3405; Email: hai.tothi@ut.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các Khoa/Viện/Bộ môn (thực hiện);

- Website (đăng thông tin);

- Lưu: VT, P.QLCL, Hải (5).

       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                    TRƯỞNG PHÒNG QLCL                                           

      (đã ký)

                                                         TS. Lê Thị Linh Giang

 

Quay lại

Các tin đã đưa