Thông báo V/v thực hiện khảo sát các bên liên quan tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

(Cập nhật ngày:25/04/2022)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
__________

Số: 03/TB-QLCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

_________________

Căn cứ Kế hoạch số 541/KH-ĐHGTVT ngày 28/09/2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, về việc triển khai hoạt động khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Quyết định số 722/QĐ- ĐHGTVT ngày 02/10/2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thành lập tổ khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021 – 2022.

Phòng Quản lý chất lượng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức khảo sát cho Sinh viên như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy các lớp đại trà.

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 26/4/2022 đến ngày 14/5/2022.

3. Hình thức: Khảo sát online bắt buộc.

4. Hướng dẫn thực hiện: Sinh viên dùng tài khoản mã số sinh viên đăng nhập vào công thông tin sinh viên tại trang sv.ut.edu.vn và hoàn thành tất cả các phiếu khảo sát trong trang cá nhân theo hướng dẫn của hệ thống.

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: Cô Tô Thị Hải, phòng Quản lý chất lượng. 

Điện thoại: 028 3512 4146; Email: hai.tothi@ut.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Các Khoa/Viện/Bộ môn (thực hiện);

- Website (đăng thông tin);

- Lưu: VT, P.QLCL, Hải (5).

       TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                    TRƯỞNG PHÒNG QLCL                                           

      (đã ký)

                                                         TS. Lê Thị Linh Giang

 

Quay lại

Các tin đã đưa