Thông báo V/v thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR Code

(Cập nhật ngày:25/05/2021)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 325/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR Code

____________________


Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày qua, đặc biệt liên tục xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước, thực hiện công văn số 4041/BGTVT-CYT ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn triển khai khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR Code.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động, người học, khách tới liên hệ công tác phải thực hiện việc khai báo y tế.

Viên chức, người lao động, người học thực hiện việc khai báo y tế bằng quét mã QR Code trên ứng dụng điện thoại theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Google Play (Android)/App Store (IOS) để tìm và tải ứng dụng với tên "Vietnam Health Declaration", "BlueZone", "Ncovi" cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

Bước 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin số điện thoại di động để nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống.

Bước 3: Chọn chức năng "Khai báo y tế" để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và "Gửi thông tin".

Bước 4: sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã "QR-Code" cho người dùng có thể sử dụng "check-in/chek-out y tế" tại các nơi yêu cầu.

Hàng ngày khi tới trường làm việc, học tập, viên chức, người lao động, người học mở ứng dụng đã cài trên điện thoại "Vietnam Health Declaration", "BlueZone", "Ncovi", sử dụng chức năng "Quét QR" đưa camera của điện thoại quét vào mã QR Code của trường để thực hiện việc check in khi vào trường, check out khi ra khỏi trường.

Trường hợp không có điện thoại di động thông minh thì viên chức, người lao động, người học thực hiện khai báo y tế theo đường link sau: http://bit.ly/Khaibaoytele.

Ghi chú: Mã quét QR Code của Trường được đặt tại cổng ra vào, chân cầu thang của các khu lớp học tại các cơ sở của trường.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động, người học thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Website, cổng TTSV (để thông báo);

- Lưu: VT, P.TC-HC.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Xuân Phương

 

Quay lại

Các tin đã đưa