Thông báo V/v tham gia lớp Tập huấn “Nghiên cứu khoa học sinh viên, giảng viên trẻ” năm học 2016-2017

(Cập nhật ngày:15/02/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHCN, NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
______________

Số: 04/TB-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc tham gia lớp Tập huấn “Nghiên cứu khoa học sinh viên, giảng viên trẻ” năm học 2016-2017

_____________

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của phòng Khoa học công nghệ -Nghiên cứu và Phát triển được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Quy định về hoạt động nghiên cứu Khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-ĐHGTVT ngày 17/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông báo số 833/KH-ĐHGTVT-KHCN ngày 11/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017;

Phòng Khoa học công nghệ - Nghiên cứu và Phát triển phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức các lớp tập huấn nhằm hỗ trợ sinh viên, cán bộ giảng dạy trẻ, dự kiến như sau:

1. Nội dung:

STT

Nội dung chuyên đề

Thời gian dự kiến

Trình bày

1

Viết bài báo khoa học quốc tế

08:30-09:30

PGS.TS Lê Thị Lý – Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

2

Quy trình xét duyệt bài báo quốc tế

09:30-10:15

ThS Võ Trọng Cang - Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

3

Viết báo cáo đề tài NCKH

10:15-11:00

PGS.TS Vũ Ngọc Bích - Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

4

Kỹ năng Thuyết trình

11:20-11:50

ThS Nguyễn Văn Trung - Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

5

Viết tài liệu tham khảo bằng phần mềm Endnote

11:50-12:50

TS Phạm Thị Anh (Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông)

2. Thời gian: 01 ngày, vào 08h00, Chủ nhật, ngày 19/3/2017.

3. Địa điểm: Phòng E001.

4. Thành phần:

Mỗi khoa cử 12 sinh viên + 03 giảng viên trẻ tham gia. Danh sách tham dự (có chữ ký xác nhận của người tham dự - file mẫu đính kèm) xin vui lòng gửi về: Chuyên viên Nguyễn Thị Ngọc Mai – Phòng KHCN-NC&PT trước 16h30 thứ Tư, ngày 15/3/2016.

Để buổi tập huấn thành công, góp phần thúc đẩy phong trào Nghiên cứu khoa học của người học, kính đề nghị các đơn vị Khoa/Viện cán bộ giảng dạy trẻ, sinh viên, … tham dự đầy đủ (bế giảng, Nhà trường có tổ chức trao chứng chỉ cho người học đã hoàn thành lớp tập huấn).

 Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban giám hiệu (báo cáo);

- Lưu: VP

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

PGS.TS. Vũ Ngọc Bích

 

Quay lại

Các tin đã đưa