Thông báo V/v Tăng cường đảm bảo công tác an ninh trường học và chấp hành kỷ luật tại Cơ sở Quận 2

(Cập nhật ngày:29/05/2019)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH
_______________

Số: 323/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tăng cường đảm bảo công tác an ninh trường học và chấp hành kỷ luật tại Cơ sở Quận 2

__________________

Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016);

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/4/2015 của Hiệu trưởng về  Quy định đồng phục của người học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Cơ sở Quận 2,

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, giảng viên và người học một số nội dung như sau:

1. Đối với cán bộ, công nhân viên, giảng viên và người học tham gia công tác giảng dạy, học tập tại Cơ sở Quận 2:

Chấp hành nghiêm túc Nội quy của Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.Hồ Chí Minh (ban hành theo Quyết định số 760/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/11/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT Tp.HCM).

Trong đó nhấn mạnh việc chấp hành thời gian làm việc, đeo thẻ nhân viên, thẻ sinh viên, mặc đồng phục đúng quy định khi đến cơ sở đào tạo.

2. Đối với người học đang ở tại Khu nội trú - Quận 2 (bao gồm người học đang học tập Giáo dục quốc phòng):

Chấp hành nghiêm túc Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT).

Trong đó nhấn mạnh các nội dung sau:

- Khi đi lại trong khuôn viên Cơ sở Quận 2, người học phải mặc trang phục lịch sự (không mặc áo ba lỗ, quần lửng/ váy ngắn có chiều dài ngắn trên đầu gối trừ trường hợp tham gia các hoạt động thể dục, thể thao sau thời điểm tất cả các lớp học phần kết thúc).

- Khi ra, vào Cơ sở Quận 2, người học phải mặc đồng phục theo quy định hoặc trang phục lịch sự (không mặc áo ba lỗ, quần lửng/ váy ngắn có chiều dài ngắn trên đầu gối), đeo thẻ sinh viên (khi có giờ học trên giảng đường), thẻ nội trú (bắt đầu từ 17g30 đến 22g30).

- Có hành động cụ thể về việc nâng cao ý thức tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ tài sản chung trong Cơ sở Quận 2.

- Không đánh bài, uống bia/ rượu trong phạm vi Cơ sở Quận 2.

- Không tự ý đưa người lạ vào phòng ở khi chưa được phép của Bộ phận Quản sinh Khu nội trú.

- Tăng cường an ninh, tự giữ gìn tài sản cá nhân trong phòng ở.

- Phản ánh kịp thời cho Bộ phận Quản sinh Khu nội trú nếu phát hiện người lạ tại khu vực giảng đường, gần phòng ở.

- Không được: sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy, các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy, các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Cơ sở Quận 2.

3. Đối với khách liên hệ công việc tại Cơ sở Quận 2:

Cá nhân, tổ chức liên hệ công việc tại Cơ sở Quận 2 phải thông qua Bộ phận Bảo vệ trực ban của cơ sở, phải đăng ký vào sổ liên hệ công tác và được cấp “Thẻ Khách” mới được phép liên hệ với các bộ phận liên quan trong phạm vi cơ sở đào tạo.

4. Thời gian triển khai:

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/6/2019.

5. Phân công nhiệm vụ:

5.1. Phòng Công tác sinh viên:

- Chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả các nội dung nêu trên; Xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định; Thường xuyên báo cáo Ban Giám hiệu, các đơn vị liên quan và đề xuất các nội dung công việc để đạt hiệu quả.

- Nghiên cứu, tham mưu Ban Giám hiệu Nhà trường Quy chế Công tác sinh viên nội trú phù hợp với điều kiện thực tế chậm nhất 14/6/2019.

- Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng phân công nhân sự thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành thời gian giảng dạy của giảng viên tại Cơ sở Quận 2.

5.2. Phòng Tổ chức - Hành chính: Rà soát việc cấp thẻ nhân viên cho cán bộ, công nhân viên, giảng viên và hoàn thành việc cấp thẻ cho từng cá nhân trước thời gian nêu tại mục 4.

5.3. Nhà trường đề nghị các Khoa/ Viện quản lý người học triển khai nội dung thông báo này đến từng cá nhân thuộc đơn vị quản lý để nắm rõ và thực hiện theo tiến độ đề ra.

5.4. Nhà trường yêu cầu toàn thể người học chấp hành nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Phòng/ ban liên quan (để p/h t/h);

- Các Khoa/ Viện quản lý, người học (để p/h t/h);

- Lưu: CTSV, VT.

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

         

Quay lại

Các tin đã đưa