Thông báo V/v Sử dụng các kênh hỗ trợ công tác từ xa cho GV, CBCNV và sinh viên trong giai đoạn phòng dịch COVID-19

(Cập nhật ngày:26/03/2020)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DỮ LIỆU & CNTT

_____________

Số: 02 /TB-DL&CNTT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2020

                            

THÔNG BÁO
V/v Sử dụng các kênh hỗ trợ công tác từ xa cho GV, CBCNV và sinh viên trong giai đoạn
phòng, chống dịch COVID-19

___________________

Theo diễn biến thực tế của dịch bệnh COVID-19 và chủ trương ứng dụng CNTT trong công tác của Nhà trường (Thông báo Số 205/TB-ĐHGTVT ngày 17 tháng 03 năm 2020). Trung tâm Dữ liệu và CNTT thông báo đến toàn thể các Đơn vị, Giảng viên, CB-CNV và Sinh viên về các kênh bổ sung để hỗ trợ công việc trực tuyến:

1. Kênh yêu cầu hỗ trợ trực tuyến: https://support.ut.edu.vn

- Thực hiện các thao tác gửi tin nhờ hỗ trợ đúng đơn vị, cung cấp đầy đủ thông tin;

- Thông tin bao gồm: MSSV, Họ tên, Nội dung vấn đề cần hỗ trợ; Liên quan đến Lớp học phần thì vui lòng cho biết Mã lớp học phần;

- Những yêu cầu gửi thiếu thông tin và không đúng nơi quy định sẽ không được trả lời và hỗ trợ.

2. Hỗ trợ trực tuyến vào giờ làm việc hành chính: Sáng 8h00 đến 11h00, chiều 13h00 đến 16h00.

Sử dụng công cụ Zoom. Đăng ký và download cài đặt tại https://zoom.us

a. Trung tâm Dữ liệu và CNTT

o Tham gia vào phòng trực tuyến ID: 316-727-7232

o Hoặc truy cập trực tiếp https://zoom.us/j/3167277232

o Hotline: 028.3512.0869

b. Phòng Đào tạo

o Tham gia vào phòng trực tuyến ID: 972-859-8371

o Hoặc truy cập trực tiếp  https://zoom.us/j/9728598371

o Hotline: 028. 3899.2862

c. Viện Đào tạo CLC

o Tham gia vào phòng trực tuyến ID: 923-354-8672

o Hoặc truy cập trực tiếp https://zoom.us/j/9233548672

o Hotline, viber, zalo: 0898.127.130

d. Phòng Công tác Sinh viên

o Tham gia vào phòng trực tuyến ID: 201-521-2852

o Hoặc truy cập trực tiếp https://zoom.us/j/ 2015212852

o Hotline: 0918335099

e. Thư viện

o Tham gia vào phòng trực tuyến ID: 371-772-5916

o Hoặc truy cập trực tiếp https://zoom.us/j/3717725916

o Hotline: 028.3803.5654

Lưu ý:  khi vào phòng trực tuyến vui lòng ăn mặc lịch sự và phải mở camera.

Trung tâm Dữ liệu và CNTT thông báo tới các Đơn vị, Giảng viên, CB-CNV và Sinh viên toàn trường để có thể sử dụng các phương thức hỗ trợ trên bên cạnh các kênh liên hệ đã có sẵn.

Trân trọng./.

 

                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                               ThS. Đặng Nhân Cách

                                                                                                             

                                                                                                                          

Quay lại

Các tin đã đưa