Thông báo V/v sử dụng biểu trưng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM

(Cập nhật ngày:08/03/2018)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
                _____________           

   Số:  134/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph

 

           TP. Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng  03  năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v thống nhất sử dụng biểu trưng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM

_______________

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên toàn Trường

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-ĐHGTVT ngày 24/01/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM về khen thưởng các cá nhân đạt giải trong cuộc thi thiết kế biểu trưng 30 năm hình thành và phát triển, Nhà trường thông báo về việc thống nhất sử dụng biểu trưng như sau: 

1/ Sử dụng biểu trưng VT01 (tác giả Ngô Văn Tài) làm biểu trưng (file thiết kế đính kèm) trong các thiết kế và các hoạt động hướng đến kỷ niệm 30 năm.

 

Sử dụng phiên bản thiết kế trong các thiết kế cần truyền tải đầy đủ thông tin (tải file thiết kế tại đây):

Sử dụng avatar trên mạng xã hội (file gốc tại đây):

Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên, các đơn vị trong và ngoài trường biết và sử dụng biểu trưng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Nhà trường.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

  • Các đơn vị trong toàn trường;
  • Website
  • Lưu: CTSV, VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

 

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa