Thông báo V/v mở lớp học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ cho đối tượng sinh viên đợt 1 năm 2022

(Cập nhật ngày:07/03/2022)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mở lớp học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ cho đối tượng sinh viên đợt 1 năm 2022

____________________

Căn cứ Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tuyển sinh & đào tạo trình độ thạc sĩ.

Từ năm 2022, Viện Đào tạo Sau đại học mở các lớp học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cho đối tượng như sau:

1.  Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học năm cuối (hoặc trình độ tương đương trở lên) có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá trở lên (chỉ áp dụng đối với sinh viên đang học tại Trường ĐH GTVT TPHCM);

2. Số tín chỉ được đăng ký lên tới 15 tín chỉ;

3. Sau khi đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, sinh viên được quyền đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ vào các đợt tuyển sinh hằng năm, thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ chỉ còn tối thiểu 18 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký học: Từ: 01/03/2022.

Công bố kết quả xét hồ sơ đăng ký học: Cuối tháng 6/2022.

Nhập học và bắt đầu học tập: Đầu tháng tháng 8/2022.

Hồ sơ đăng ký học gồm: Đơn đăng ký học Lớp đào tạo trình độ thạc sĩ dành cho đối tượng sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm), 01 bản sao CMND (không công chứng), 01 Bảng điểm có xác nhận của Khoa/Viện tính đến thời điểm nộp. Hồ sơ nộp về Viện Đào tạo Sau đại học - Phòng C209, Tòa nhà C, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết liên hệ: Văn phòng Viện Đào tạo Sau đại học.

Điện thoại: 028.3515. 5827; Websitte: sdh.ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 - Như trên;

- BGH (để b/c);

- Lưu: VT; Viện SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký)

TS. Lê Văn Vang

 

Quay lại

Các tin đã đưa