Thông báo V/v Khảo sát ý kiến bạn đọc năm học 2022 - 2023

(Cập nhật ngày:23/05/2023)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Số: 03/TB-TT TT-TV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Khảo sát ý kiến bạn đọc năm học 2022 - 2023

______________________

Thực hiện Kế hoạch số 541/KH-ĐHGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc Triển khai hoạt động khảo sát các bên liên quan tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023;

Nhằm tiếp thu ý kiến, đóng góp, phản hồi của người sử dụng trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin học tập và nghiên cứu của người học tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, từ đó giúp Trung tâm Thông tin - Thư viện đưa ra những giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng. Trung tâm thông tin – Thư viện Thông báo về việc thực hiện Khảo sát ý kiến bạn đọc năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ của Khoa/Viện/Phòng ban đang học tập và công tác tại Trường.

2. Thời gian: Từ ngày 25/5/2023 – 05/6/2023

3. Hình thức khảo sát: Online

4. Hướng dẫn thực hiện:

- Sinh viên dùng MSSV và Mật khẩu của trang Thông tin đào tạo (https://sv.ut.edu.vn) để đăng nhập.

 - Cán bộ giảng viên dùng Mã nhân sự và Mật khẩu trang Thông tin giảng dạy (https://gv.ut.edu.vn) để đăng nhập.

Và hoàn thành tất cả các phiếu khảo sát trong trang cá nhân theo sự hướng dẫn của hệ thống.

 Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: Trung tâm Thông tin – Thư viện.

 Email: lic@ut.edu.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện/Phòng/Trung tâm;

- Website: Tin nội bộ GV, Trang Sinh viên;

- Nơi lưu: TT TT-TV (Thoa-3b).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Nhân Cách

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa