Thông báo V/v khai thác, sử dụng “Tủ sách Khoa Công trình Giao thông”

(Cập nhật ngày:17/03/2021)

TRƯỜNG ĐH GIAO THỘNG VẬN TẢI TP.HCM
THƯ VIỆN
____________

Số: 02/2021/TB-TV    

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc khai thác, sử dụng “Tủ sách Khoa Công trình Giao thông”

___________________

Nhằm góp phần làm phong phú và đa dạng nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu của sinh viên, học viên, giảng viên và cán bộ - CNV trong toàn Trường. Với số lượng tài liệu và ấn phẩm (chủ yếu là tạp chí chuyên ngành và sách bằng tiếng Anh) do TS Nguyễn Văn Hiển cùng các giảng viên của Khoa Công trình giao thông quyên góp trao tặng, Thư viện đã hoàn thành việc xây dựng Tủ sách Khoa Công trình giao thông”.

Thư viện trân trọng giới thiệu và thông báo rộng rãi đến bạn đọc trong toàn trường được biết và khai thác sử dụng. Cụ thể như sau:

1. Thông tin về “Tủ sách Công trình giao thông”:

- Số lượng: Gồm 660 nhan đề tạp chí và sách.

Trong đó:    

+ 647 nhan đề tạp chí chuyên ngành bằng Tiếng Anh.

+ 13 nhan đề sách chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Danh mục hình ảnh “Tủ sách Khoa Công trình giao thông”:

Gồm Trang bìa và Trang cuối (có mã vạch) của 660 tài liệu thuộc “Tủ sách Khoa Công trình giao thông” được trình bày dưới dạng bảng.

- Địa chỉ khai thác: Tài liệu được lưu trữ và phục vụ bạn đọc tại website Phần mềm quản lý thư viện:                                              http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac

(Từ khóa: Tủ sách Khoa Công trình giao thông)

2. Hướng dẫn khai thác, sử dụng:

- Bạn đọc khai thác tài liệu tại website Phần mềm quản lý thư viện:

 http://opacthuvien.ut.edu.vn/opac

(Từ khóa: Tủ sách Khoa Công trình giao thông)

Hoặc vào link liên kết: tại đây

- Bạn đọc có thể dùng phần mềm đọc mã vạch để xem thông tin chi tiết về tài liệu: Số tạp chí, cơ quan xuất bản, thời gian xuất bản, các bài viết của tạp chí…

Ghi chú:

- Danh mục tài liệu được chia sẻ tại link:

https://drive.google.com/file/d/1v1ynSTqtU-YBIhAZAhjEybycZtkJr_tH/view?usp=sharing

- Danh mục hình ảnh Tài liệu + Mã vạch được chia sẻ tại link:

https://drive.google.com/file/d/11kOsCk4fYDUPZB8aJmG4fYpawM8CD7oj/view?usp=sharing

  - Đối với những tài liệu không có mã vạch ở trang cuối sẽ không có hình ảnh và ghi chú: “Không có thông tin”.

Tủ sách Khoa Công trình Giao thông sẽ tiếp tục được phát triển cùng với sự đồng hành của Quý bạn đọc trong toàn trường.

Chúc bạn đọc thành công!

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Website

- Lưu  VT, TV

PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

(đã ký)

Thân Thị Lệ Quyên

 

Quay lại

Các tin đã đưa