Thông báo V/v Khai thác sử dụng hệ thống truyện đọc tiếng Anh Highlights (Thư viện số Highlights)

(Cập nhật ngày:06/01/2021)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

THƯ VIỆN
____________

Số: 01/2021/TB- TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc Khai thác sử dụng hệ thống truyện đọc tiếng Anh Highlights (Thư viện số Highlights)

___________________

Nhằm tăng cường công tác phát triển, làm phong phú và đa dạng các nguồn lực thông tin, tài liệu phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy của sinh viên, học viên, cán bộ và giảng viên trong toàn Trường. Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Hệ thống truyện đọc tiếng Anh Highlights” hiện có tại Thư viện Trường.

Hệ thống truyện đọc tiếng Anh Highlights là một Thư viện số với bộ sưu tập của hơn 2.600 truyện điện tử và sách điện tử. Thư viện số Highlights là hệ thống quản lý học tập toàn diện, giúp bạn đọc tăng cường kỹ năng và nâng cao kiến thức tiếng Anh thông qua các thể loại truyện đọc, đồng thời bạn đọc có thể kiểm tra sự tiến bộ của mình qua các bài tập và nâng cao cấp độ đọc từ thấp đến cao với 30 cấp độ.

Hướng dẫn sử dụng:

- Sinh viên, học viên, cán bộ giảng viên truy cập vào website: https://library.highlights.com/member/login.

- Đăng nhập bằng 2 loại tài khoản:

1. Tài khoản được cấp: Gồm 20 tài khoản:

- Tên đăng nhập: GTVT_st01 (GTVT_st01, …, GTVT_st20)

- Mật khẩu: 123456

2. Tài khoản Thư viện tạo: Gồm 500 tài khoản:

- Tên đăng nhập: GTVT_002 (GTVT_002, …, GTVT_500)

- Mật khẩu: 123456

Để khai thác, sử dụng Hệ thống truyện đọc Highlights, bạn đọc vui lòng xem thêm hướng dẫn tại đường link:

https://drive.google.com/file/d/1cs_RMPpcgKDaF3uIYoSqHE_Un2b6LRVH/view?usp=sharing

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Website;

- Lưu TV

PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

(Đã ký)

Thân Thị Lệ Quyên

 

Quay lại

Các tin đã đưa