Thông báo V/v Khai thác Mạng liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM

(Cập nhật ngày:13/12/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM

THƯ VIỆN
____________

Số: 06 /TB-TV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Khai thác Mạng liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP.HCM

_______________

Nhằm hướng đến mục tiêu phát triển và làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên, cán bộ, sinh viên trong toàn Trường, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Thư viện Trường ĐH GTVT TP. HCM đã triển khai hợp tác với sở KH&CN TP.HCM kết nối Mạng liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM (STINET).

Nguồn lực thông tin trên hệ thống được tạo lập với sự liên kết giữa các thành viên là các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các trung tâm thông tin – thư viện, doanh nghiệp … Hiện tại, CSDL có hơn 300.000 tài liệu, bao gồm: Sách, giáo trình, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, tạp chí chuyên ngành, bài trích tạp chí, tài liệu hội thảo, CSDL chuyên gia, phòng thí nghiệm, tổ chức KHCN … dưới dạng toàn văn và thư mục  (số lượng tài liệu sẽ tăng dần theo sự phát triển nguồn tài liệu của các đơn vị thành viên).

Hệ thống cho phép tra cứu, truy cập các nguồn lực thông tin theo cơ chế mở và không thu phí.

Hiện tại, Mạng liên kết nguồn lực thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (STINET) đã được gắn đường dẫn lên trang chủ của Trường và Website Thư viện.

Hướng dẫn sử dụng:

- Địa chỉ truy cập: (https://ut.edu.vn/);  (http://thuvien.ut.edu.vn/)

- Email hỗ trợ bạn đọc:  thuviengtvthcm@gmail.com

Trân trọng thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ và sinh viên được biết để khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c)

- Các đơn vị

- Lưu TV

  PHÓ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

(đã ký)

Uông Thị Lành

 

Quay lại

Các tin đã đưa