Thông báo V/v đóng Bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

(Cập nhật ngày:16/11/2017)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_______________

Số: 724 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v đóng Bảo hiểm y tế Học sinh, Sinh viên năm học 2017-2018
 _____________

Căn cứ thông báo số 1442/TB-BHXH ngày 11/07/2017 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM về mức đóng Bảo hiểm y tế của Học sinh sinh viên năm học 2017-2018.

Căn cứ theo hướng dẫn số 1744/HDLS/ BHXH-GDĐT  ngày 16/08/2017 của Liên tịch Bảo Hiểm Xã Hội Thành Phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên năm học 2017-2018. 

 Nhà trường thông báo đến toàn thể Sinh viên hệ chính quy về việc đóng bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2017-2018 như sau:

1) Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy, bao gồm hệ liên thông đang theo học tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh (ngoại trừ những Sinh viên thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT).

2) Hình thức: Bắt buộc

3) Mức phí: 491.400 đồng/12 tháng

4) Thời hạn sử dụng thẻ: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018

5) Thời hạn đóng phí bảo hiểm:

Từ ngày 21/11/2017 đến  ngày 09/12/2017: Sinh viên đóng tiền Bảo hiểm y tế trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài vụ của trường hoặc đóng qua ngân hàng theo số tài khoản: 110000126050 tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú:

 Tất cả các tân sinh viên đầu năm nhập học đã đóng tiền BHYT rồi thì không phải đóng tiền BHYT ở đợt này nữa.

 Sinh viên đã có thẻ BHYT  thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng bãi ngang, vùng ven biển, người dân tôc, thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật về sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân thì không phải mua BHYT ở trường nhưng phải nộp bản photocopy thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho bộ phận y tế của trường để báo cáo.

 Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với Học sinh sinh viên là quy định của pháp luật, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo sức khoẻ cho thế hệ trẻ, vì mục tiêu đào tạo những con người có tri thức, có sức khoẻ tốt để phục vụ đất nước.

Nhà trường đề nghị toàn thể Sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành đúng các quy định về việc đóng BHYT theo nội dung thông báo này.

Sinh viên nào không đóng BHYT sẽ bị xử lý theo quy định của luật BHYT và theo quy chế công tác sinh viên của nhà trường.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các khoa QLSV;

- Phòng: CT-SV

- Website;

- Lưu: KH-TV, TC-HC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký) 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

 

Quay lại

Các tin đã đưa