Thông báo V/v đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

(Cập nhật ngày:29/04/2022)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________________

Số: 126/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đăng ký xét công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
____________________

Kính gửi: Các nhà khoa học

Thực hiện Thông báo số 65/TB-HĐGSNN ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 như sau:

Những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và có nguyện vọng thì gửi hồ sơ đăng ký về phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (A110) trước ngày 07 tháng 5 năm 2022.

Hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và mẫu số 01, Phụ lục kèm theo Công văn số 32/HĐGSNN ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc Thông báo bổ sung Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như thông báo (để thực hiện); 

- Website (để thông báo);

- Lưu: VT, Phòng KH-HTQT (TAT, 03).

TL. HIỆU TRƯỞNG
Q. TRƯỞNG PHÒNG KH&HTQT

(đã ký)

TS. Nguyễn Quang Sang

>> Hướng dẫn V/v Thực hiện xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Quay lại

Các tin đã đưa