Thông báo V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

(Cập nhật ngày:16/09/2022)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

***

Số: 01-TB/ĐTN-VP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

---------

Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến giảng viên hướng dẫn và sinh viên một số thông tin về đăng ký tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 như sau:

1. Các mốc thời gian cần lưu ý

- Từ ngày 15/9 đến ngày 24/9/2022: Nhóm tác giả đăng ký nghiệm thu cấp Trường.

- Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9/2022: Tiến hành nghiệm thu cấp trường; tổng hợp hồ sơ, hoàn thành thủ tục.

- Ngày 30/9/2022: Cán bộ Đoàn Trường phụ trách nộp hồ sơ trực tiếp tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Mốc thời gian in đậm phải thực hiện theo tiến độ của Ban Tổ chức Giải thưởng.

2. Đăng ký đề tài nghiên cứu của sinh viên

Đăng ký đề tài theo đường dẫn: https://forms.gle/A5sfPYChSSCTkEQ29

3. Hồ sơ và biểu mẫu

1.3.1. Hồ sơ để nghiệm thu cấp Trường

- Báo cáo thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

1.3.2 Hồ sơ tham dự để nộp về Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Tác giả chuẩn bị:

1. File phiếu đăng ký công trình tham dự Giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (01 bản theo mẫu M01, có dán hình hoặc chèn ảnh màu 3x4).

2. File chứng minh nhân dân (CMND) không cần công chứng của tác giả, nhóm tác giả (nếu là nhóm tác giả, photo CMND của tất cả thành viên trong nhóm).

3. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi nộp về Ban Tổ chức Giải thưởng file đề tài công trình nghiên cứu tại vòng bán kết.

4. File poster giới thiệu công trình nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc) để phục vụ công tác truyền thông và tham gia các hoạt động bình chọn đề tài (chỉ cần nộp file khi đơn vị đăng ký trực tuyến). File poster thí sinh không cần chèn tên Giải thưởng hoặc logo Giải thưởng. Nội dung và hình thức poster thí sinh thiết kế tự do.

Cơ quan quản lý (Đoàn Trường, phòng KH&HTQT) chuẩn bị:

1. File biên bản họp xét chọn đề tài gửi dự thi Giải thưởng có xác nhận của Hội đồng Khoa học cấp trường hoặc Công văn v/v nộp công trình dự thi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022.

2. Đoàn trường hoặc phòng Quản lý Khoa học nhà trường gửi bảng tổng hợp danh mục các đề tài của trường tham gia Giải thưởng. Danh sách này đơn vị tải về từ website đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: www.eureka.khoahoctre.com.vn, sau đó in ra và đóng dấu xác nhận.

1.3.3. Biểu mẫu:

Biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu cấp Trường và Thể lệ của Euréka tải xuống tại:

https://bit.ly/3dk5sgL

Lưu ý:

- Biểu mẫu Euréka có trong Thể lệ của Giải thưởng.

- Thể lệ, Kế hoạch của cấp Thành cũng được được đăng tải tại:

 http://eureka.khoahoctre.com.vn/

Để các hoạt động học thuật của sinh viên được tổ chức hiệu Để đạt hiệu quả trong đợt xét Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Trường kính đề nghị Cấp ủy, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Lãnh đạo các Viện và Quý Thầy, Cô quan tâm, hỗ trợ. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả thông báo này đến đoàn viên, sinh viên trong đơn vị, đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu.

Liên hệ hỗ trợ: Đ/c Nguyễn Đức Chiến, Phó Bí thư Đoàn Trường, điện thoại: 0965 674 786.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (để b/c);

- P. KH&HTQT (để p/h);

- Chi ủy, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Ban Lãnh đạo các Viện (để p/h);

- Giảng viên, sinh viên;

- Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Võ Quốc Việt

 

Quay lại

Các tin đã đưa