Thông báo V/v đăng ký tham gia buổi giới thiệu học bổng của trường Đại học Quốc gia Chung Cheng Đài Loan

(Cập nhật ngày:17/02/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
_______________

Số: 06/TB-ĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v đăng ký tham gia buổi giới thiệu học bổng của trường Đại học Quốc gia Chung Cheng Đài Loan

_____________

Trong thời gian tới, đoàn trường Đại học Quốc gia Chung Cheng Đài Loan sẽ đến thăm làm việc tại Trường, đồng thời giới thiệu, trả lời thắc mắc và phỏng vấn các ứng viên quan tâm về học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo nội dung buổi giới thiệu và cách thức đăng ký tham gia như sau:

- Nội dung: Giới thiệu chương trình học bổng Chung Cheng

- Ngành học: Công nghệ thông tin; Điện – Điện tử Viễn thông; Cơ khí.

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ

- Thời gian: Ngày 27/02/2017

+  15h00-15h30: Giới thiệu, trả lời thắc mắc

+ 15h30-16h30: Phỏng vấn

- Địa điểm: Phòng họp Ban Giám hiệu

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo file đính kèm

Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm vui lòng liên hệ phòng Đối ngoại để đăng ký trước ngày 21/02/2017.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thúy Hồng Vân

 

Quay lại

Các tin đã đưa