Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

(Cập nhật ngày:07/11/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHCN – NC&PT

_____________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  27  tháng  8  năm 2019


THÔNG BÁO

V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

_______________

Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên là một phần trong kế hoạch Khoa học và Công nghệ của Trường chúng ta.

Nhằm đề cao tính sáng tạo, phát huy sự năng động và khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, Phòng KHCN – NC&PT tiến hành công bố cổng thông tin tiếp nhận  mọi đăng ký nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Trường như sau:

https://forms.gle/vmUAkgZa6T2DiMiu8

Các bạn Sinh viên đang có ý tưởng nghiên cứu hãy nhanh chóng gửi thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ nêu trên. Hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng KHCN – NC&PT./.

 Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các Đơn vị;

- Website trường, TNB;

- Cổng thông tin SV;

- Lưu: P. KHCN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)

TS. Nguyễn Hoàng Hải

 

Quay lại

Các tin đã đưa