Thông báo V/v chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng VINANFCO năm học 2017 - 2018

(Cập nhật ngày:29/09/2017)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN

____________

Số: 08/TB - TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc


  

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng VINANFCO năm học 2017 - 2018

________________

 

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức, khoa Kinh tế vận tải về việc chọn sinh viên tham gia nhận Học bổng VINANFCO năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Số lượng - Trị giá:

- Số lượng: 08 suất, phân bổ như sau:

Lớp QL16A: 01 suất

Lớp QL15A: 01 suất

Lớp QL14A: 01 suất

Lớp QL13A: 01 suất

Lớp QL16B: 01 suất

Lớp QL15B: 01 suất

Lớp QL14B: 01 suất

Lớp QL13B: 01 suất

 

- Trị giá: 04 triệu đồng/01 suất.

2. Tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn ưu tiên:

Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 2 năm học 2016-2017 cao của mỗi lớp.

- Tiêu chí phụ:

+ Có nhiều đóng góp cho các phong trào Đoàn, Hội của Khoa, Trường (có giấy xác nhận kèm theo).

+ Có điều kiện kinh tế khó khăn (có giấy xác nhận kèm theo).

+ Có bài viết tìm hiểu về Công ty Cổ phần Vinafco (viết tay).

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ 00 ngày 06/10/2017.

- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên.

4. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Bảng điểm học tập.

- Giấy xác nhận ưu tiên, khó khăn (nếu có).

- Bài viết tìm hiểu về Công ty Cổ phần Vinafco.

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 028.3512.1597.

Website: www.qhdn.ut.edu.vn

Nơi nhận:

Khoa KTVT;

Website;

Lưu VPTT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Lê Quang Thành

 

Quay lại

Các tin đã đưa