Thông báo V/v bổ sung quy cách áo đồng phục và chấn chỉnh nội quy mặc áo đồng phục khi đến trường

(Cập nhật ngày:11/08/2015)

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

______________

Số:   560/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

          

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v bổ sung quy cách áo đồng phục và chấn chỉnh nội quy
mặc áo đồng phục khi đến trường

_________________

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHGTVT ngày 23/4/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về đồng phục của người học tại trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ điều kiện thực tế của Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh;

Nhà trường triển khai đến các đơn vị và toàn thể sinh viên một số nội dung liên quan đến áo đồng phục trường như sau:

1. Quy cách áo đồng phục trường:

Đồng phục trường là áo sơ-mi màu trắng, có biểu trưng (logo) trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thêu bằng chỉ nổi màu xanh dương bên tay trái, trước ngực có 2 túi áo có nắp túi, trên vai có 2 cầu vai, dưới áo có bo (vòng lai).

Lưu ý: Riêng áo đồng phục của sinh viên thuộc khoa Hàng hải sẽ theo quy cách của khoa quy định nhưng vẫn phải có có biểu trưng (logo) trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thêu bằng chỉ nổi màu xanh dương bên tay trái.

2. Về việc chấn chỉnh nội quy mặc áo đồng phục

- Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, liên thông chính quy khi đến lớp học phải áo đồng phục theo quy định, mang giày hoặc dép có quai hậu khi đến trường. Riêng sinh viên khoa Hàng hải phải bỏ áo vào quần lịch sự (sơ-vin).

- Đồng thời sinh viên khi đến liên hệ công việc với các khoa, phòng ban trung tâm chức năng (phòng CTCT – QLSV, phòng Đào tạo, phòng Tổ chức – Hành chính, Văn phòng Ban Giám hiệu, giáo vụ khoa…) thì cũng phải mặc áo đồng phục theo quy định nêu trên. Đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên không tiếp sinh viên khi không có áo đồng phục.

- Phòng CTCT và QLSV, Ban Quản lý cơ sở quận 12, Ban Quản lý Khu Nội trú quận 2 tăng cường kiểm tra việc mặc áo đồng phục của sinh viên khi đến các cơ sở của trường.

Thông báo này áp dụng kể từ ngày 15/09/2015. Đề nghị cán bộ giảng viên, sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- Các khoa quản lý sinh viên;

- Các phòng ban chức năng;

- Đoàn trường;

- Website;

- Lưu TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

 

Quay lại

Các tin đã đưa