Thông báo về việc tham gia sự kiện Trao đổi Hợp tác & Nghiên cứu với Châu Âu

(Cập nhật ngày:09/05/2018)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số:14/2018-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Tham gia sự kiện Trao đổi Hợp tác & Nghiên cứu với Châu Âu

 _______________________________

      Vừa qua, Tổ chức EURAXESS đã gửi thư mời cán bộ, giảng viên Trường tham dự sự kiện Trao đổi Hợp tác & Nghiên cứu với Châu Âu.

      Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo chi tiết sự kiện này như sau:

      1. Đối tượng tham gia:

      - Tiến sỹ, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu từ các chuyên ngành.

      - Đại diện đến từ phòng KHCN hoặc Hợp tác Quốc tế thuộc các trường đại học được khuyến khích tham gia.

      2. Quy trình đăng kí

      Ứng viên đăng kí tham dự tại website: https://www.eventbrite.sg/e/advancing-your-research-career-in-europe-research-funding-and-fellowship-opportunities-for-tickets-45545205937 - Trước ngày 14/05/2018

      3. Thời gian và Địa điểm:

      Thời gian: ngày 16 /05/2018 từ 08:00 – 11:30

      Địa điểm: phòng A. 205, Nhà Điều Hành Chính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận.3, Thành phố Hồ Chí Minh

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: simon.grimley@euraxess.net

Cán bộ, giảng viên vui lòng tham khảo thông tin tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Quay lại

Các tin đã đưa