Thông báo về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ

(Cập nhật ngày:30/06/2022)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
__________

Số: 07/TB-TT TT-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO 

Về việc mở cửa phục vụ bạn đọc ngoài giờ
_________________

Nhằm tăng cường công tác phục vụ và nâng cao hiệu quả, chất lượng trong hoạt động Thư viện, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên trong toàn trường về việc mở cửa phục vụ ngoài giờ trở lại sau thời gian ngưng do dịch bệnh bùng phát.

Cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 28 tháng 6 năm 2022.

- Thời gian phục vụ tại các cơ sở:

+ Cơ sở 1 (Bình Thạnh):

- Buổi trưa:  Từ 12h00 – 13h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

- Buổi chiều tối:  Từ 16h30 – 20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

Thứ 7:  Từ 07h30 – 17h30.

+ Cơ sở 3 (Quận 12):

 Buổi trưa:  Từ 12h00 – 13h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

 Thứ 7: Từ 07h30 – 16h30.

Trân trọng thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ, Học viên, Sinh viên được biết.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c); 

- Phòng TC-HC (để b/c);

- Lưu: VT; TT TT-TV, Quyên (3b).

       KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC 

     (đã ký)

                                                       Thân Thị Lệ Quyên

 

Quay lại

Các tin đã đưa