Thông báo về việc chọn sinh viên nhận Học bổng ABS năm 2020

(Cập nhật ngày:21/05/2020)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐỐI NGOẠI
__________

Số: 16/2020-TB-PDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc chọn sinh viên nhận Học bổng ABS năm 2020

_______________

Phòng Đối Ngoại trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tham gia nhận học bổng ABS năm 2020. Chi tiết như sau:

1. Giá trị học bổng: 05 suất, 200 USD/suất

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên Viện Hàng hải và chưa từng được nhận học bổng ABS.

- Điểm tích lũy tính đến hết học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ 3.0 trở lên.

- Ưu tiên sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn, và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

3. Hồ sơ học bổng:

- Form đăng ký (trong file đính kèm)

- CV

- Motivation Letter

- Bảng điểm (Tiếng Anh + tiếng Việt)

- Các chứng chỉ, chứng nhận, bằng khen (nếu có)

4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 15h ngày 10/06/2020.

5. Quy trình nộp hồ sơ: Sinh viên scan hồ sơ và gửi file mềm qua Email: nam.vu@ut.edu.vn và file cứng nộp cho Đ/c Vũ Hải Nam, Chuyên viên Phòng Đối ngoại - phòng A105.

Lưu ý: Sau khi Công ty ABS xét chọn các hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường sẽ liên hệ để hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vì vậy, khi đăng ký xét chọn học bổng, sinh viên cần cung cấp chính xác số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Sinh viên quan tâm có thể xem chi tiết học bổng ABS tại đây.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Ban giám hiệu (báo cáo);

-  Lưu ĐN

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(đã ký)

TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

Quay lại

Các tin đã đưa