Thông báo về thời gian, địa điểm dự thi Olympic Toán học cấp trường năm 2021

(Cập nhật ngày:22/01/2021)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm dự thi Olympic Toán học cấp trường năm 2021

_____________________

 

Căn cứ danh sách sinh viên đã đăng ký, phòng Công tác Sinh viên xin thông báo chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi Olympic Toán học trường năm 2021 như sau:

1. Thời gian thi:

STT

Môn

Ngày

Thời gian bắt đầu

Thời gian làm bài

Ghi chú

1

Giải tích

24/01/2021

7h30’

180 phút

Buổi sáng

2

Đại số

24/01/2021

13h30’

180 phút

Buổi chiều

Lưu ý:

- Sinh viên tham dự có mặt trước thời gian thi 15’ tại phòng thi để tiến hành làm thủ tục dự thi.

- Sinh viên phải đem theo thẻ sinh viên (hoặc chứng minh nhân dân) để xuất trình cho cán bộ coi thi mới được vào phòng thi.

2. Địa điểm thi:

Cơ sở 1 - Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh - Số 02, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

STT

Môn

Phòng thi

Ghi chú

1

Giải tích

F501, F502

 

2

Đại số

F501, F502

 

Danh sách chi tiết của thí sinh tham dự được đính kèm thông báo này.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ thầy Phan Quốc Cường, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên, phòng C001 cơ sở 1, điện thoại 0972.425.113

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Khoa, Bộ môn liên quan (để t/h);

- Toàn thể sinh viên tham dự (để t/h);

- Lưu: CTSV, TCHC.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

ThS. Lê Quang Thành

 

Quay lại

Các tin đã đưa