Thông báo về phương thức làm việc của viên chức và người lao động tại Trường đảm bảo nguyên tắc giãn cách, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

(Cập nhật ngày:01/10/2021)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________________

Số: 560/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về phương thức làm việc của viên chức và người lao động tại Trường đảm bảo nguyên tắc giãn cách, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

____________________

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động về phương thức làm việc tại Trường đảm bảo nguyên tắc giãn cách, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

1. Đối với viên chức, người lao động làm việc trực tiếp tại Trường

a. Đối với các đơn vị làm việc theo giờ hành chính, các đơn vị dịch vụ và công ty UT-STC:

Trưởng các đơn vị bố trí tối đa 1/3 tổng số viên chức, người lao động đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc được cấp Thẻ xanh Covid làm việc trực tiếp tại trường, có phân công lịch làm việc cụ thể (đảm bảo tối thiểu có 01 lãnh đạo trực mỗi ngày).

Lưu ý phân công các bộ phận thực hiện các nhiệm vụ như: kỹ thuật điện, nước, vệ sinh. Yêu cầu đảm bảo nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Trưởng các đơn vị gửi danh sách đăng kí làm việc trực tiếp tại trường về Phòng Tổ chức Hành chính để tổng hợp.

Việc phân công viên chức, người lao động làm việc tại nhà do Trưởng các đơn vị sắp xếp và điều phối công việc theo quy định để đảm bảo hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

b. Đối với các Khoa, Viện, Bộ môn:

Lãnh đạo các đơn vị, giáo vụ Khoa, Viện, Bộ môn:  đã được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc được cấp Thẻ xanh Covid được đến trường làm việc.

Giảng viên tiếp tục thực hiện các hoạt động giảng dạy trực tuyến theo thông báo và hướng dẫn của Nhà trường.

Lưu ý:

1. Trưởng các đơn vị gửi danh sách đăng kí làm việc trực tiếp theo tuần tại trường (theo mẫu) về Phòng Tổ chức - Hành chính, thông qua đồng chí Đoàn Anh Tuấn để tổng hợp, thời gian trước 9 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.

2. Trong quá trình di chuyển từ nơi cư trú đến trường, đề nghị tất cả viên chức, người lao động sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động). Trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau: (1) là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; (2) Đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

3. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở…cần liên hệ với Tổ an toàn covid tại đơn vị hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhà trường để có phương án xử lý kịp thời.

 2. Hoạt động tại cơ sở Quận 2 và cơ sở Quận 12

- Phòng Công tác sinh viên chịu trách nhiệm về đời sống sinh hoạt cho sinh viên, đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19.

- Cơ sở quận 12 ngừng các hoạt động, chỉ thực hiện các hoạt động vệ sinh định kỳ và công tác an ninh cho đến khi có thông báo mới.

3. Công tác thi công, sửa chữa tại cơ sở chính và cơ sở Quận 2

Cho phép Phòng Quản trị cơ sở vật chất lập phương án thi công xây dựng các công trình liên quan đã được phê duyệt, gửi danh sách nhân sự thực hiện về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 9 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.  Yêu cầu đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

4. Bộ phận y tế

Tiếp tục chủ động tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại trường đúng quy định.

5. Công tác bảo vệ an ninh tại các cơ sở

- Tổ bảo vệ các cơ sở có trách nhiệm quản lý việc ra vào cổng, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K để phòng, chống dịch Covid-19 đối với Lãnh đạo trường, Trưởng các đơn vị, viên chức và người lao động được phân công theo danh sách làm việc trực tiếp tại Trường.

- Nếu có cá nhân hoặc đại diện tổ chức đến liên hệ công tác cần xuất trình chứng nhận đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc được cấp Thẻ xanh Covid. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chưa tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, phải có xét nghiệm âm tính với Sars-Cov-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong việc phòng chống dịch Covid-19 đã được ban hành theo Quyết định số 725/QĐ-ĐHGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid nhà trường.

Trong thời gian giãn cách làm việc, yêu cầu Trưởng các đơn vị đảm bảo hoàn thành tiến độ và hiệu quả công việc theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị được giao.

Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động, người học thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Website (để thông báo);

- Lưu: VT, P.TC-HC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TCHC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Nguyễn Thị Thảo

 

Quay lại

Các tin đã đưa