Thông báo về danh mục tài liệu tham khảo, nội dung và hình thức thi các phần thi tại Vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

(Cập nhật ngày:14/06/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
_______________

Số: 374/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về danh mục tài liệu tham khảo, nội dung và hình thức thi

các phần thi tại Vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

____________________

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-BGTVT ngày 8 tháng 04 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện thông báo số 238 /TB-ĐHGTVT ngày 03/5/2019 về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh,

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 thông báo về danh mục tài liệu tham khảo, nội dung và hình thức thi các phần thi tại Vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019, như sau:

I. Phần thi tin học

- Thời gian thi: 30 phút.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy.

- Số lượng câu hỏi: 30 câu.

- Yêu cầu về trình độ kiểm tra: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. Phần thi Ngoại ngữ

- Thời gian thi: 30 phút.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy.

- Số lượng câu hỏi: 30 câu.

- Yêu cầu về trình độ kiểm tra:

• Đối với vị trí việc làm là giảng viên, nội dung câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tương đương với trình độ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

• Đối với các vị trí việc làm còn lại, nội dung câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tương đương với trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

III. Phần thi Kiến thức chung

- Thời gian thi: 60 phút.

- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy.

- Số lượng câu hỏi: 60 câu.

- Phần thi Kiến thức chung gồm các câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Các văn bản tham khảo bao gồm:

1. Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc Hội ngày 15 tháng 11 năm 2010;

2. Văn bản hợp nhất Luật Giáo dục số 07/VBHN-VPQH ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Văn phòng Quốc Hội;

3. Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc Hội ngày 18 tháng 6 năm 2012;

4. Luật số 34/2018/QH14 của Quốc Hội ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học;

5. Văn bản hợp nhất Luật phòng, chống tham nhũng số 10/VBHN-VPQH ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Văn phòng Quốc Hội;

6. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội;

7. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội;

8. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020;

9. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

10. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

11. Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

12. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

13. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

14.  Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

15. Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức;

16.  Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

17.  Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

18.  Thông tư số 04/2015/TT-BNC ngày 31 tháng 8 năm 2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

19. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

20. Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

21. Thông tư liên tịch số 02/2015/TT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;

22. Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 6 tháng 8 năm 2013 về Ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Bộ Nội vụ;

23. Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

24. Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

25. Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khoá XII số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

26. Quy định về Chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-ĐHGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm);

27. Quyết định số 510/QĐ-ĐHGTVT ngày 02 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản đính kèm).

IV. Ôn tập và tổ chức thi tuyển

1. Ôn tập: Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức ôn tập đối với các phần thi tại Vòng 1.

2. Thời gian tổ chức thi tuyển: Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 bắt đầu lúc 7h00, Chủ nhật, ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển sẽ được công bố trên website Nhà trường (www.ut.edu.vn) theo quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung Thông báo về danh mục tài liệu tham khảo, nội dung và hình thức thi các phần thi tại Vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 đến thí sinh để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (Để B/c);

- Website (thông báo);

- Lưu Thư ký HĐTD (Đạt).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa