Thông báo về chính sách mới của Google và sử dụng dịch vụ lưu trữ OneDrive bằng tài khoản Microsoft ​​​​​​​Nhà trường cung cấp (ut.edu.vn)

(Cập nhật ngày:13/06/2022)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
__________

Số: 06/TB-TT TT-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO 

Về chính sách mới của Google và sử dụng dịch vụ lưu trữ OneDrive bằng tài khoản Microsoft
Nhà trường cung cấp (ut.edu.vn)
_________________

Nhằm bổ sung công cụ hỗ trợ Giảng viên, CB-CNV, Sinh viên, Học viên của Nhà trường (Người dùng) sau khi Chính sách dịch vụ Drive của Google thay đổi – giới hạn về dung lượng lưu trữ Google Drive. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể Người dùng về thông tin chính sách mới của Google và triển khai sử dụng dịch vụ lưu trữ OneDrive bằng tài khoản Microsoft Nhà trường cung cấp như sau:

1. Thông tin chính sách sắp áp dụng của Google và các khuyến nghị:

- Theo thông báo từ Google Workspace for Education, từ tháng 07/2022, Google chỉ cung cấp cho các tổ chức sử dụng G-Suite for Education 100TB bộ nhớ lưu trữ đám mây dùng chung cho tất cả người dùng trong tổ chức (bao gồm cả Email và Drive). Do đó, Nhà trường sẽ phải thiết lập các giới hạn sử dụng bộ nhớ lưu trữ cho từng tài khoản của người dùng. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến tài liệu hiện đang lưu trữ trong tài khoản của người dùng.

- Khuyến nghị:

o Tổ chức lưu trữ dữ liệu cá nhân trên Google Drive hợp lý: xóa các dữ liệu không cần thiết, lưu trữ tài liệu dạng document tránh các dạng dữ liệu dung lượng lớn như hình ảnh, video ..

o Sử dụng song song các dịch vụ lưu trữ đám mây khác.

2. Triển khai sử dụng OneDrive :

- Tiện ích: lưu trữ, quản lý, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu thông qua dịch vụ đám mây giữa các phần mềm, dịch vụ trong hệ sinh thái Microsoft với dung lượng 1024GB/tài khoản.

- Tài khoản: Người dùng sử dụng dịch vụ OneDrive bằng tài khoản Microsoft 365 đã được cấp khi vào Trường (với cấu trúc: mssv@ut.edu.vn đối với Sinh viên/Học viên; tài khoản riêng theo tên đối với GV,CB-CNV - đã sử dụng MS Teams trước đây).

- Các quy định sử dụng: tuân theo điều khoản của Microsoft (Điều khoản về quyền riêng tư - Microsoft Privacy Statement) và thiết lập quản trị của Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Các thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ vui lòng gửi về https://support.ut.edu.vn Trung tâm Thông tin – Thư viện mục Tài khoản Google/Microsoft.

Trung tâm Thông tin – Thư viện kính thông báo tới toàn thể người dùng toàn Trường để biết và sử dụng các dịch vụ hỗ trợ công tác - học tập, nghiên cứu tại trường có hiệu quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các Khoa/Viện/Phòng/Trung tâm;
- Website: Tin nội bộ GV, Trang Sinh viên;
- Nơi lưu: TT TT-TV (Thế-3b).

       GIÁM ĐỐC

     (đã ký)

                                     Đặng Nhân Cách

 

Quay lại

Các tin đã đưa