Thông báo vận hành website Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:01/09/2021)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________________

Số: 493/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v vận hành website Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

______________________

          Kính gửi:      - Toàn thể viên chức và người lao động thuộc Trường;

                                -  Học viên và sinh viên

Căn cứ Quy định về hoạt động Bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý chất lượng đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu và công nghệ thông tin thiết kế, xây dựng website Hệ thống Bảo đảm chất lượng để đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động BĐCL giáo dục của Nhà trường với tên miền: http://qm.ut.edu.vn/

Website Hệ thống bảo đảm chất lượng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành từ ngày 31/8/2021.

Nội dung chính của website gồm các menu chính: (1) Giới thiệu; (2) Kiểm định chất lượng; (3) Khảo thí; (4) Khảo sát chất lượng; (5) Tiêu chuẩn chất lượng; (6) Văn bản - biểu mẫu; (7) Minh chứng tự đánh giá; (8) Liên hệ. Và 3 mục “Thông báo tin tức”, “Hoạt động bảo đảm chất lượng”“Hội nghị tập huấn - hội thảo”.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động và người học được biết khi thực hiện các công việc có liên quan.

Mọi trao đổi, góp ý về trang web xin liên hệ về phòng Quản lý chất lượng qua tin nội bộ hoặc email: qlcl@ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.QLCL (Thảo).

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLCL

(đã ký)

TS. Lê Thị Linh Giang

>> Giới thiệu chức năng của Trang Website Hệ thống bảo đảm chất lượng

Quay lại

Các tin đã đưa