Thông báo triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đối với sinh viên trong suốt quá trình học tập trực tuyến

(Cập nhật ngày:07/05/2021)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

_________________

Số: 275/TB-ĐHGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đối với sinh viên trong suốt quá trình học tập trực tuyến

___________________

Căn cứ thông báo số 252/TB-ĐHGTVT về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong và sau thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5 và thông báo số 272/ TB-ĐHGTVT về việc triển khai dạy, học và thi trực tuyến, toàn thể sinh viên Hệ đại học chính quy cần triển khai tốt một số biện pháp như sau:

1. Đối với sinh viên ngoại trú:

- Tuyệt đối thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, thường xuyên theo dõi cập nhật các thông báo, cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương và của nhà trường.

- Hạn chế đi đến các khu vực đang có dịch nếu không thật sự cần thiết, phải khai báo y tế trung thực theo yêu cầu của nhà trường, địa phương.

2. Đối với sinh viên nội trú đang ở tại Khu Nội trú Phường An Khánh, TP. Thủ Đức:

- Tất cả sinh viên Nội trú khi ra vào cổng, đi lại trong sân, hành lang và các khu vực công cộng khác đều phải đeo khẩu trang.

- Chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt tại cổng theo hướng dẫn.

- Hạn chế đi lại, không được tập trung đông người tại các khu vực công cộng.

- Nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn hàng ngày của Bộ phận quản lý Khu Nội trú.

Nếu phát hiện mình đang thuộc phạm vi được cảnh báo có nguy cơ là các ca F1, F2… hãy bình tĩnh và liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0918335099 để được hướng dẫn và tư vấn cách xử lý.

Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện tốt các biện pháp trên nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Tập thể lãnh đạo (để b/c);

- Toàn thể sinh viên chính quy;

- Website;

- Lưu: VT, PCTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Lê Quang Thành

 

Quay lại

Các tin đã đưa