Thông báo tổ chức kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang khi vào trong trường đối với công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và khách tới liên hệ công tác

(Cập nhật ngày:04/08/2020)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 711/TB-ĐHGTVT TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO
Tổ chức kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang khi vào trong trường đối với công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và khách tới liên hệ công tác

                                   ________________ 

Thực hiện Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19

Nhà trường thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và khách tới liên hệ công tác thông báo tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang khi vào trong trường như sau:

1. Mục đích:

- Nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong trường học.

- Hạn chế tình trạng công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và khách tới liên hệ công tác bị sốt (thân nhiệt > 37,50 C) nhưng không biết vẫn tới trường làm việc, học tập và công tác.

2. Yêu cầu:

- Công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và khách tới liên hệ công tác phải đeo khẩu trang khi vào trong trường.

- Trường hợp sốt > 37,50 C yêu cầu về nhà theo dõi không được vào trong trường.

3. Thời gian, địa điểm, thành phần thực hiện

- Thời gian:

Bắt đầu từ ngày 05/08/2020 cho tới khi có thông báo mới.

- Địa điểm:

+ Tại cổng vào đối với cơ sở Ký túc xá Quận 2.

+ Tại cổng vào đối với cơ sở Quận 12.

+ Tại cổng số 1, 2, 3 đối với cơ sở Quận Bình Thạnh.

- Thành phần kiểm tra:

+ Tại cơ sở Quận 2 nhân sự thực hiện công tác đo kiểm tra thân nhiệt do Phòng Công tác sinh viên phân công.

+ Tại cơ sở Quận 12 do Ban Quản lý Quận 12 phân công.

+ Tại cơ sở Quận Bình Thạnh cổng số 02 và cổng số 03 sẽ do bảo vệ trực đo, cổng số 01 sẽ do sinh viên tình nguyện đo, số lượng 02 em sinh viên tình nguyện trên mỗi ca.

4. Phân công thực hiện.

4.1 Phòng Tổ chức – Hành chính

- Chỉ đạo Bộ phận Y tế Nhà trường thực hiện các công việc sau:

+ Luôn trực tại phòng trong thời gian làm việc để kịp thời xử lý khi có trường hợp bị sốt, ho, khó thở.

+ Hướng dẫn cho sinh viên cách đo thân nhiệt trước mỗi buổi trực.

+ Phát khẩu trang Y tế, gang tay y tế, kính chắn giọt bắn cho những người trực đo thân nhiệt.

- Chỉ đạo Ban Quản lý Quận 12 phân công người trực đo thân nhiệt tại cổng ra vào của cơ sở Quận 12.

4.2 Phòng Công tác sinh viên:

- Thông báo cho người học biết nội dung thông báo này.

- Phân công người trực đo thân nhiệt tại cổng ra vào của Ký túc xá Quận 2

- Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia trực để cộng điểm rèn luyện cho sinh viên.

4.3 Đoàn Thanh niên:

- Thông báo, tuyên truyền cho sinh viên đăng ký tham gia hỗ trợ trực đo thân nhiệt tại cổng số 1 của cơ sở Quận Bình Thạnh theo 05 ca, thời gian thực hiện các ca như sau:

+ Ca 1:  thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ, do 3 sinh viên thực hiện.

+ Ca 2: thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ, do 2 sinh viên thực hiện.

+ Ca 3  thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ, do 3 sinh viên thực hiện.

+ Ca 4: thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ, do 2 sinh viên thực hiện.

+ Ca 5: thời gian từ 17 giờ đến 19 giờ, do 3 sinh viên thực hiện.

- Lập danh sách sinh viên đăng ký tham gia trực gửi cho phòng Công tác sinh viên và bộ phận Y tế tại cơ sở Quận Bình Thạnh.

Để công tác phòng, chống dịch được hiệu quả trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian vừa qua, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như Mục 4 (để T/h);

- Website, cổng TTSV (để thông báo);

- Lưu: VT, TC-HC (Y tế).

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(đã ký)

PGS.TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa