Thông báo tham gia Chương trình “Hành trình kết nối Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2019”

(Cập nhật ngày:02/01/2019)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH
_____________

Số:02/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tham gia Chương trình “Hành trình kết nối Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2019”

_____________________

Tiếp nối truyền thống kết nối các thế hệ sinh viên trường ĐH GTVT TP.HCM với học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn cả nước trong việc định hướng và lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-ĐHGTVT ngày 02/01/2019 về việc tổ chức Chương trình“Kết nối thế hệ với tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2019”. Chương trình này do chính sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, nhằm mục đích:

- Giúp học sinh các trường trung học phổ thông có cơ hội tiếp xúc với thông tin tuyển sinh của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và một số trường bạn.

- Thông tin về chiến lược phát triển Giao thông vận tải Việt Nam (Chiến lược biển, Chiến lược phát triển hạ tầng giao thông…), các ngành đào tạo của Nhà trường, nghề nghiệp sau khi ra trường và nhu cầu xã hội, nhu cầu về nguồn nhân lực của các ngành đào tạo.

- Tạo điều kiện cho sinh viên Nhà trường thể hiện lòng yêu trường, yêu nghề; tạo môi trường để sinh viên tham gia hoạt động xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, tình nguyện vì cộng đồng, đồng hành với thanh niên trong học tập, mưu sinh và lập nghiệp.

Để tổ chức Chương trình này, Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên trường có nguyện vọng tham gia như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Nhà trường, có sự quan tâm đến công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh đang chuẩn bị thi đại học năm 2019;

- Có tinh thần xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; có lòng yêu trường, yêu nghề.

2. Thời gian, hình thức đăng ký tham gia:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/01/2019.

- Hình thức: sinh viên đăng ký tại tại đây.

Đây là một hoạt động có tính tình nguyện, Nhà trường kêu gọi sinh viên tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình.

Nơi nhận:

- H-trưởng (để b/c);

- Đoàn trường, HSV trường;

- Phòng: TC-HC, ĐT;

- Lưu: CT-SV, VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

Quay lại

Các tin đã đưa