Thông báo tạm dừng hoạt động “Hiến máu tình nguyện” lần II năm học 2020 - 2021

(Cập nhật ngày:07/05/2021)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

***

     Số: 35-TB/ĐTN-BPT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  07  tháng 5  năm 2021

THÔNG BÁO

Tạm dừng hoạt động “Hiến máu tình nguyện” lần II năm học 2020 - 2021

-------------------

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đoàn Trường trân trọng thông báo: Tạm dừng hoạt động “Hiến máu tình nguyện” lần II năm học 2020 -2021 vào ngày 10 và ngày 11 tháng 5 năm 2021 tại cơ sở 1 và cơ sở 3 của Trường cho tới khi có thông báo mới.

Ban Thường vụ Đoàn Trường trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô, các bạn sinh viên đã quan tâm và Quý Phòng Ban đã nhiệt tình hỗ trợ.

Vì sự an toàn của cộng đồng và công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, kính mong Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên thông cảm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đảng ủy - BGH;

- Phòng TC - HC;

- Phòng Quản trị CSVC;

- Các cơ sở Đoàn;

- Giảng viên, sinh viên;

- Website;

- Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Võ Quốc Việt

 

Quay lại

Các tin đã đưa