Thông báo Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy - năm 2017

(Cập nhật ngày:22/12/2017)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

__________

Số: 724/TB-ĐHGTVT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2017

   

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy - năm 2017

__________

Căn cứ quyết định số 691/QĐ-ĐHGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017 của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh,

Hội đồng tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017 Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả điểm thi tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2017 tại danh sách kèm theo.

Trân trọng.

Nơi nhận:   

- BGH (để b/cáo);

- HĐTS;

- Công bố Website,

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH HĐTS

P. CHỦ TỊCH HĐTS - P. HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Đồng Văn Hướng

 

Quay lại

Các tin đã đưa