Thông báo kết quả phần thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

(Cập nhật ngày:30/08/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 ĐỢT 1 NĂM 2019

______________

Số: 605/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả phần thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

___________________

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 - Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả phần thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Kết quả phần thi Vòng 2 được niêm yết công khai tại Bảng thông báo lầu 2, Khu nhà A, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố hồ Chí Minh (Số 2, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

2. Phúc khảo kết quả các phần thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 30/8/2019 đến hết ngày 13/9/2019.

- Nơi nhận đơn: Phòng A107A, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (Số 2, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

- Đơn xin phúc khảo: theo Mẫu đơn phúc khảo kèm theo.

- Lệ phí phúc khảo: 100.000 vnđ.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (Để B/c);

- Website (thông báo);

- Phòng TC-HC (niêm yết tại trụ sở);

- Lưu Ủy viên - Thư ký HĐTD (Đạt).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa