Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

(Cập nhật ngày:03/10/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 ĐỢT 1 NĂM 2019

______________

Số: 823/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kết quả chấm phúc khảo bài thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019

_____________________

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 - Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tại vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 như sau:

- Kết quả chấm phúc khảo bài thi tại vòng 2 được niêm yết công khai tại Bảng thông báo lầu 2, Khu nhà A, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố hồ Chí Minh (Số 2, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Ban Giám hiệu (Để B/c);
  • Website (thông báo);
  • Phòng TC-HC (niêm yết tại trụ sở);
  • Lưu Ủy viên - Thư ký HĐTD (Đạt).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

(đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa