Thông báo góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

(Cập nhật ngày:13/04/2017)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Giao thông vận tải
Thành phố Hồ Chí Minh

____________

Kính gửi: Giảng viên, sinh viên trong toàn Trường

Căn cứ Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học,

Phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên kính gửi các đơn vị bản dự thảo Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Để hoàn thiện Quy định trước khi ban hành, kính đề nghị các đơn vị, sinh viên tham gia góp ý dự thảo nêu trên. Ý kiến góp ý vui lòng gửi về hộp thư của đ/c Nguyễn Anh Sơn (sđt: 0919.916.267) trước 16 giờ ngày 03/5/2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Các đơn vị
  • Website;
  • Lưu CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QLSV

(đã ký)

Phạm Quang Dũng

 

Quay lại

Các tin đã đưa