Thông báo danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

(Cập nhật ngày:08/07/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG GIÁO SƠ CƠ SỞ

––––––––––––

  Số:  439/TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở

________________

Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách các ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh như sau:

STT

Họ và tên

Sinh năm

Đăng ký xét công nhận chức danh

Đăng ký xét tại HĐGS ngành/liên ngành

1

Phạm Văn Tài

25/12/1969

PGS

Giao thông

2

Hoàng Anh Tuấn

13/10/1980

PGS

Cơ khí-Động lực


Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của ứng viên (Mẫu số 1, Phụ lục II kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) được đính kèm theo thông báo này.

Trân trọng./.

   Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Lưu : KHCN, NC&PT, TC-HC.

CHỦ TỊCH HĐGSCS

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

(đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

Quay lại

Các tin đã đưa