Thông báo các nội dung và hình thức thi tại Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

(Cập nhật ngày:05/08/2019)

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
 ĐỢT 1 NĂM 2019

_____________

 

Số:  532 /TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

Các nội dung và hình thức thi tại Vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019
của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

_______________________

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 - Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo về các nội dung tại Vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Hình thức thi:

1. Đối với vị trí dự tuyển: Giảng viên.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Nội dung thi: Theo yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm Giảng viên.

2. Đối với vị trí dự tuyển chuyên viên và các vị trí dự tuyển khác.

- Hình thức thi: Thi thực hành.

- Thời gian: 60 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Nội dung thi: Theo yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp và vị trí việc làm dự tuyển.

Lưu ý: Nhà trường không tổ chức ôn tập vòng 2 đối với thí sinh dự thi.

II. Thời gian, địa điểm thi:

1. Thời gian thi

a. Đối với vị trí dự tuyển: Giảng viên.

- Bắt đầu lúc 8h00, chủ nhật, ngày 11 tháng 8 năm 2019.

b. Đối với vị trí dự tuyển chuyên viên và các vị trí dự tuyển khác.

- Bắt đầu lúc 9h00, thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2019.

2. Địa điểm thi:

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (Số 02, Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Thí sinh có mặt trước thời điểm bắt đầu thi 30 phút để làm thủ tục dự thi.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2019 của Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (Để B/c);

- Website (thông báo);

- Phòng TC-HC (niêm yết tại trụ sở);

- Lưu Thư ký HĐTD (Đạt).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Nguyễn Bá Hoàng

 

Quay lại

Các tin đã đưa