Quyết định Xét điểm trúng tuyển hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017

(Cập nhật ngày:05/01/2018)

              BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

_______________

Số :   04 /QĐ-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 

Xét điểm trúng tuyển hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2

 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017

___________________

 CHỦ TỊCH HĐTS HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận Tải TP. Hồ Chí Minh;
 
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT, ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hình thức Vừa làm vừa học.
 
Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, ngày 31/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp và trình độ Cao đẳng với trình độ đại học.
 
Căn cứ QĐ 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;
 
 Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-VLVH ban hành ngày 27/02/2017 về việc “Thành lập HĐTS hệ Đại học, Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, Văn bằng 2 hình thức VLVH năm 2017 của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh”;
 
Căn cứ kết quả kỳ thi Tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017;
 
Theo đề nghị của Hội đồng Tuyển sinh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Điểm trúng tuyển hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học, VB2 hình thức VLVH đợt 2 năm 2017 như sau:
 

STT

Chuyên ngành

Mã ngành

Hệ đào tạo

ĐTT

1

Xây dựng cầu đường

D580205

Văn bằng 2

10

2

Xây dựng dân dụng & CN

D580201

Văn bằng 2

10

3

Quản lý DAXD

D580301

Văn bằng 2

10

4

Xây dựng cầu đường

D580205

Liên thông

10

5

Xây dựng dân dụng & CN

D580201

Liên thông

10

6

Kinh tế VTB

D840104

Liên thông

10

Điều 2.  Hội đồng Tuyển sinh, các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo VLVH, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu VT,VLVH. 

 ChỦ tỊch HĐTS

 (đã ký)

  PGS, TS Đồng Văn Hướng

                                                                                

                                          

Quay lại

Các tin đã đưa