Quyết định của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM Ban hành Quy định Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

(Cập nhật ngày:28/05/2015)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HỒ CHÍ MINH
__________

 

Số:  296/QĐ-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

_____________

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1972/2001/QĐ-BGTVT ngày 22/06/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ tình hình thực tế của việc tuyển sinh liên thông tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học.

ĐIỀU 2.  Quy định này có hiệu lực từ khoá tuyển sinh liên thông năm 2015.

ĐIỀU 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Tuyển sinh, Kế hoạch-Tài vụ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu TS, VT.          

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

PGS.TS. Đồng Văn Hướng

 

>> Quy định Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

Quay lại

Các tin đã đưa